Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van FeelYoung2 B.V., gevestigd te Beek, Nederland onder kamer van koophandel nummer 14093332.

1.  TOEPASSELIJKHEID
1.1. Alle door of namens FeelYoung2 BV (hierna: Leverancier) gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de
uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, worden beheerst door deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien schriftelijk door de Leverancier en Wederpartij overeengekomen.
1.2. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend en zijn geldig binnen de door de Leverancier gestelde termijn, tenzij in het aanbod
schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Door of namens Leverancier verstrekte prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere
gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld maar binden Leverancier niet.
1.3. Eventuele algemene en/of bijzondere koop-, aanbestedings-, leverings- of andere verkoopvoorwaarden van Wederpartij zijn niet van
toepassing, tenzij deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.4. Een overeenkomst tussen Leverancier en Wederpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een opdracht of order van de Wederpartij schriftelijk heeft bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door de Leverancier.
1.5. Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard of omvang geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op het moment dat door of namens Leverancier daadwerkelijk met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo’n geval de factuur als opdrachtbevestiging wordt beschouwd, die tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
1.6. Wederpartij verbindt zich jegens Leverancier geen rechten en/of verplichtingen uit de tussen hen aangegane overeenkomst te cederen of op een andere wijze over te dragen dan na voorgaande schriftelijke toestemming daartoe verkregen van Leverancier.
1.7. Wijzigingen in een overeenkomst zijn slechts geldig wanneer deze in schriftelijke vorm zijn gemaakt en beide partijen in de wijziging hebben toegestemd.

2.  DEFINITIES
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Diensten: de door Leverancier op basis van een overeenkomst ten behoeve van Wederpartij te verlenen diensten, te verrichten werkzaamheden en in het kader daarvan te leveren prestaties en/of inspanningen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning, alsmede alle vormen van adviserende dienstverlening en opleiding(en).

Documentatie: gebruiks- en/of technische documentatie behorende bij de Producten

Kantooruren: uren tussen 8.00 en 16.00 op Werkdagen.

Medewerker: de persoon die namens Leverancier belast is met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst.

Overeenkomst: het door de Leverancier en de Wederpartij afgesloten contract.

Producten: de door Leverancier te leveren en in de overeenkomst gespecificeerde Producten (o.a. EMF-producten), services en/of Documentatie. Dit is inclusief de daarbij behorende Documentatie en/of gebruiksinformatie.

Vertrouwelijke informatie: Documentatie en aanverwante materialen, gebruiksinformatie en/of rapporten en/of offertes en alle overige informatie betreffende Leverancier waarvan de vertrouwelijkheid aan Wederpartij bekend is of redelijkerwijs bekend moet zijn. Onder Vertrouwelijke informatie van Wederpartij valt in ieder geval klant/patiënt gegevens.

Wederpartij: Organisaties of natuurlijke personen die gebruik maken van de Producten en/of diensten van de Leverancier.

Werkdagen: kalenderdagen, behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden zullen worden verricht.

3. LEVERING
3.1 De door Leverancier op basis van de overeenkomst te leveren Producten zullen aan Wederpartij worden afgeleverd op het overeengekomen afleveradres. Leverancier zal Wederpartij tijdig informeren over de verwachte datum van levering. Het risico met
betrekking tot de Producten gaat op Wederpartij over op het moment van levering.
3.2 Afgegeven levertijden gelden altijd bij benadering en zijn door Leverancier bepaald op basis van gegevens die haar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend waren. Bij dreigende overschrijding van een leverdatum of tijd zal Leverancier daarover met
Wederpartij in overleg treden. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kunnen worden.
3.3 De genoemde termijnen in artikel 3.1 en 3.2 zijn nimmer aan te merken als fatale termijnen.
3.4 De Wederpartij heeft na ontvangst van de door hun bestelde Producten 30 days bedenktijd om de Producten terug te sturen naar de Leverancier waarna de betaalde factuur zal worden gestorneerd. De kosten van het retour transport zijn voor rekening van de Wederpartij.
3.5 Indien de levering meer dan 30 dagen duurt heeft de Wederpartij de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

4. PRIJZEN EN VERGOEDINGEN
4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en eventuele verzendkosten, tenzij anders aangegeven of schriftelijk anders overeengekomen. Betalingen dienen inclusief BTW te geschieden.
4.2. De prijzen gelden slechts voor de in de overeenkomst specifiek genoemde Producten en/of Diensten.
4.3. De vergoeding voor gecontracteerde Diensten bij vooruitbetaling gefactureerd of nadat de Diensten verleend zijn, e.e.a. zoals vermeld in de overeenkomst.

5. BETALING
5.1. Alle facturen zullen door Wederpartij worden betaald conform de op de factuur vermelde betalingscondities of per direct betaling via de webshop. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij binnen vijf dagen na factuurdatum betalen. Betaling wordt pas geacht te zijn verricht, nadat Leverancier bericht van bijschrijving van het betaalde bedrag op één van haar rekeningen heeft ontvangen.
5.2. Leverancier behoudt zich het recht om voor levering zekerheid met betrekking tot de betaling te verlangen in de vorm van vooruitbetaling van het volledige tussen partijen overeengekomen bedrag of contante betaling van het gehele bedrag bij levering.
5.3. Indien Wederpartij enige betaling of betalingen niet conform het voorgaande verricht is Wederpartij zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. De Leverancier is dan gerechtigd € 25 administratiekosten in rekening te brengen aan de Wederpartij.
Vanaf de datum waarop Wederpartij in verzuim is, is Leverancier gerechtigd 1% rente per maand in rekening te brengen over het totaal verschuldigde bedrag van de vordering(en). Alle incassokosten, gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de
inning van enige vordering op Wederpartij komen voor diens rekening.

6. VERTROUWELIJKE INFORMATIE EN RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIELE EIGENDOM
6.1. Wederpartij en Leverancier zijn gehouden alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen om de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden, te beschermen tegen openbaarmaking aan derden, niet aan derden al dan niet tijdelijk ter inzage geven of in gebruik afstaan, niet kopiëren of op enige wijze verveelvoudigen tenzij dit is toegestaan en uitsluitend aanwenden voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld binnen de bepalingen van de overeenkomst.  Vertrouwelijke
informatie zal steeds als zodanig gekenmerkt worden door de verstrekkende partij.
6.2 Wederpartij erkent het auteursrecht en alle overige intellectuele en aanverwante eigendomsrechten van Leverancier en/of haar toeleveranciers op door Leverancier geleverde of te leveren Producten, Documentatie, adviezen, rapporten en aanverwante materialen. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding m.b.t. auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Producten  te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Software Module.
6.3 Wederpartij erkent dat alle door Leverancier verstrekte gegevens te allen tijde eigendom van Leverancier zijn en niet mogen worden gekopieerd of op enige wijze verveelvoudigd.
6.4 Het gestelde in dit artikel blijft van kracht ook na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Behalve indien en voorzover uit bepalingen van dwingend recht betreffende (Producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon of derde, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met het gebruik of de toepassing van de door Leverancier geleverde Producten en/of Diensten. Wederpartij vrijwaart Leverancier uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen van derden die op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden.
Leverancier is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door onoordeelkundig en/of onzorgvuldig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is te achten dan wel voor een
ander doel dan waarvan Leverancier redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.
7.2 Eventuele aansprakelijkheid van Leverancier voor schade en ongeacht of uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad wordt geclaimd, is te allen tijde beperkt tot directe schade tot een maximum van het voor het betreffende product dat onderwerp
van de aansprakelijkstelling vormt  gefactureerde netto-factuurbedrag.
7.2. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de door Leverancier te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan dat gedeelte van de totaal overeengekomen prijs (exclusief omzetbelasting) zoals vermeld in de overeenkomst dat
betrekking heeft op de periode van drie (3) maanden onmiddellijk voorafgaand aan de onrechtmatige daad of toerekenbare tekortkoming van Leverancier.
7.3. De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele beschadiging van zaken zal beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier wordt vergoed.
7.4. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade dan in dit artikel genoemd, waaronder uitdrukkelijk begrepen bedrijfs-, gevolgschade (zoals financiële of commerciële verliezen), winstderving, vertragingsschade, verlies van gebruik en/of indirecte schade is
steeds, ook gedurende de garantieperiode uitgesloten.
7.5. De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Leverancier onmiddellijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
7.6. Iedere vordering tegen Leverancier vervalt na verloop van 12 maanden na nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend.

8. VRIJWARING INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1. Leverancier zal Wederpartij vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van enige beweerde inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten als gevolg van normaal gebruik van Producten in overeenstemming met  de overeenkomst, op voorwaarde dat (a) Leverancier van deze aanspraken terstond na kennisneming daarvan door Wederpartij schriftelijk op de hoogte wordt gesteld (b) Wederpartij aan Leverancier de nodige volmachten, informatie en medewerking verleent om zich, zo nodig in naam van Wederpartij, tegen die aanspraken te verweren en (c) Leverancier toestaat voor haar rekening met die derde een schikking te treffen.
8.2. Indien het gebruik van een Product wordt verboden zal Leverancier voor eigen rekening en vrije keuze ofwel zorgen dat Wederpartij het recht verkrijgt het gebruik voort te zetten ofwel het inbreuk makende onderdeel van het Product vervangen door een ander onderdeel of
Product ofwel het inbreuk makende onderdeel van het Product dusdanig wijzigen dat de inbreuk wordt opgeheven. Indien geen van deze alternatieven naar het oordeel van Leverancier uitvoerbaar is, zal Wederpartij op eerste verzoek van Leverancier het gebruik van het Product onmiddellijk beëindigen en deze aan Leverancier retourneren. Leverancier zal het voor levering van het Product in rekening gebrachte bedrag aan Wederpartij restitueren onder aftrek van een in redelijkheid door Leverancier vastgesteld bedrag voor gebruik tot het moment van het in dit lid bedoelde verzoek van Leverancier.
8.3. De Leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht die het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens Leverancier verkocht of geleverd Product of van enig gebruik van een dergelijk Product of enige toepassing van een dergelijk Product die anders is dan die Leverancier heeft voorgeschreven of waarvan de Leverancier uitging, of die het gevolg is van integratie met of gebruik of toepassing in combinatie met niet door Leverancier verkochte of geleverde Producten.
8.4. Ter zake van inbreuk op enig aan een derde toekomend intellectueel of industrieel eigendomsrecht is Leverancier tot niets meer gehouden dan tot het in deze voorwaarden en dit artikel 8 gestelde.

9 GARANTIE PRODUCTEN
9.1 Met inachtneming van het elders in deze Algemene Verkoopvoorwaarden gestelde garandeert Leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van de door Leverancier
geleverde Product. Deze garantie geldt voor nieuwe Producten voor een periode van 24 maanden na de datum van levering.
9.2 Gebreken aan Producten die onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Leverancier, of wel hersteld, of wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de Leverancier en/of de fabrikant te wijten zijn aan
materiaal- en fabricagefouten in de Producten waardoor de Producten voor Wederpartij onbruikbaar is voor het doel waarvoor dit is bestemd.  Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Leverancier. Teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen haar
garantie verplichtingen te vervullen zal Wederpartij de Producten aan Leverancier toezenden onder gedetailleerde vermelding van de klacht.
9.3 De garantie verplichting vervalt indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten af komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade a.g.v. vallen van Producten) of indien Wederpartij zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de Producten of in de onderdelen aanbrengt of doet aanbrengen.
9.4 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Leverancier in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
9.5 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding.

10 KLACHTEN EN GESCHILLEN
10.1 In het geval van een klacht of geschil met betrekking tot een Product en Dienst van Leverancier dient de Wederpartij zich in alle gevallen
in eerste instantie schriftelijk te melden tot FeelYoung2 BV, Markt 11 D, 6191 JH Beek The Netherlands. Leverancier zal binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of het geschil schriftelijk inhoudelijk naar Wederpartij reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat
laatste geval zal Leverancier binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of het geschil schriftelijk aan Wederpartij berichten wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk medegedeeld zal worden.

11 DUUR EN ONTBINDING
11.1 Elk der partijen is bevoegd, onverminderd hetgeen elders ter zake in deze algemene verkoopvoorwaarden is bepaald, de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
(a) zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling indien en zodra Wederpartij of Leverancier in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of de Wederpartij of Leverancier (voorlopige of
definitieve) surseance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Wederpartij of Leverancier of een gedeelte daarvan wordt gelegd (b) de Wederpartij indien deze een natuurlijk persoon is handelingsonbekwaam wordt, komt te overlijden of
anderszins blijk geeft insolvabel te zijn (c) na schriftelijke ingebrekestelling stellende een redelijke termijn indien de andere partij toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. Alle bedragen die Leverancier nog
van Wederpartij te vorderen heeft worden dan terstond opeisbaar.
11.2 Indien Wederpartij de overeenkomst ontbindt en ten tijde van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst van Leverancier heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden, namelijk uitsluitend voor dat gedeelte van de
overeenkomst dat nog niet door Leverancier is uitgevoerd. Bedragen die Leverancier al voor de ontbinding aan Wederpartij heeft gefactureerd in verband met wat zij ter uitvoering van de overeenkomst al heeft geleverd of verricht, blijven onverminderd het hiervoor
gestelde verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

12 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
12.1 Op alle verbintenissen tussen Leverancier en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen uit hoofde van of voortvloeiende uit door Leverancier gesloten overeenkomsten en door Leverancier verrichte leveringen en Diensten zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

13 ALGEMEEN
13.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt onder andere verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier, staking, extreme weersomstandigheden, transportstoringen, brand of ongevallen, bedrijfsstoringen, oproer of rellen, etc. etc.
13.2 Er kan door beide partijen een beroep worden gedaan op overmacht door elkander hierover binnen een redelijke termijn te informeren.
13.3 Leverancier is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid de gecontracteerde Diensten door derden te laten verlenen.
13.4 Wederpartij is verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie of onderneming van de door Leverancier te leveren producten en/of Diensten, evenals voor toe te passen back-up-, controle- en veiligheidsprocedures.
GEBRUIK EN ONDERHOUD PRODUCTEN
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud Producten”  vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden op alle door Leverancier ter beschikking gestelde en in onderhoud genomen Producten van toepassing.

14 ONDERHOUD PRODUCTEN
14.1 De kosten van support worden volledig bij Wederpartij in rekening gebracht indien de gebreken of storing geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buitenaf komende oorzaken (zoals brand- en/of waterschade of schade als gevolg van vallen van Producten), of indien Wederpartij zonder toestemming van Leverancier wijzigingen in de Producten of in de onderdelen aanbrengt of doet aanbrengen.

Krijg waardevolle gezondheidtips

Ontvang maandelijks waardevolle gezondheidstips in je inbox over hoe je jezelf nog beter kunt beschermen tegen Elektrosmog. Ook delen we tips met betrekking tot het optimale gebruik van de kaart, ervaringen van andere gebruikers en updates over de ontwikkelingen rond 5G.